Antik Mısır’da Vezirlik – Vezirlik

Eski Mısır’da
VEZİRLİK

Imhotep (Meşhur Vezir)

Eski Mısır’daki vezir, krallığın en güçlü pozisyonuydu. Eski Mısır’da djat, tjat veya tjati olarak bilinen bir vezir hükümetin her yönüyle günlük operasyonunu gerçekten gören şimdiki dünyanın başbakanına eşdeğerdi. Vezir sadece kral için bir danışman değil aynı zamanda kralın politikalarını uygulayan ve çeşitli hükümet departmanlarının bunları yerine getirmesi için düzenleyen hükümetin idari başkanıydı.

Vezir aşağıdaki devlet kurumlarının işletilmesinden sorumluydu:

  • Tarım – Prosedürler, uygulamalar, arazi uyuşmazlıklarının çözümü
  • Mali – Vergilendirme, hazine ve nüfus sayımı
  • Yargı – Hakimlerin ve polis şeflerinin atanması
  • Askeri – Generallerin atanması ve astlarında seçimlerinin onaylanması
  • Mimari – Kralın anıt ve mezarlarının planlanması ve inşası
  • İç Mekan – Yolların planlanması ve inşası ile hendeklerin, barajların ve kanalların onarımı
  • Dini – Uygun ritüel ve geleneklerin sürdürülmesi ve yüksek rahiplerin atanması

Görevlerini yerine getirmek için vezir tüm bu farklı kurumların nasıl çalıştığı konusunda son derece eğitimli ve bilgili olmalıydı. Vezir okuryazar olmalıydı ve bu yüzden bir yazar olarak eğitim almalıydı. Aynı zamanda bir muhasebeci, mimar, avukat, yargıç, tarihçi, çiftçi ve rahip gibi meslekler hakkında da bilgili olmalıydı.

Vezirlerin aslen Mısır’daki Erken Hanedanlar Dönemi’nden başlayarak kralın akrabaları genellikle de oğulları arasından seçildi. Bu zamanın en ünlü veziri Kral Djoser zamanında görev yapan Imhotep‘tir. Imhotep kralın ailesi dışından vezir seçme uygulamasının bir istisnasıydı. Çünkü kendi başarılarıyla ve kişisel yetenekleriyle bu ünvanı ve makamı hak ederek almıştı.

Ancak Imhotep Mısırlı vezirler arasında nadirdir ve dışarıdan birini seçme uygulaması Mısır tarihi boyunca devam edecektir. Vezirlerin hepsi iki istisna dışında erkektir. Eski Krallık V. Hanedanlık zamanından Nebet ve III. Ara Dönem XXVI. Hanedanlıktan da bir kadın vezir vardır. Nebet, Kral Pepi I’in kayınvalidesiydi ve unvanı fahri olarak kabul etmiş olabilir çünkü aktif olarak idare ettiğine dair bir kanıt yoktur. XXVI. Hanedanlık‘tan atıfta bulunan bilinmeyen kadın vezir de Nitocris I olabilir. Mısır tarihinin en zengin ve en güçlü kadınlarından biriydi ve Tanrı’nın Amun Karısı pozisyonunu koruyordu ama asla bir vezir değildi.

Yeni Krallık döneminde krala hizmet eden iki vezir vardı. Biri Yukarı Mısır ve diğeri Aşağı Mısır içindi. çünkü bu Mısır İmparatorluğu’nun zmanıydı ve daha fazla dikkat ve önem gerektiriyordu. İki vezir güç, prestij ve sorumluluk bakımından eşitti. Pozisyonun ikiye bölünmesi Eski Mısırlıların simetri üzerine yerleştirdikleri değerin bir örneği olarak düşünülebilir. Yukarı ve Aşağı Mısır inşa edilen anıtlarda uzun süre birbirlerini yansıtıyordu. Bununla birlikte Yukarı Mısır’ın veziri doğal olarak daha fazla servet ve güce sahip olacaktı çünkü sadece vezirin çalıştığı Thebes, ülkenin en zengin ve en güçlü şehirlerinden biri arasındaydı.

Her dönemde vezir nerede yaşarsa yaşasın ya da ne kadar iyi olursa olsun, dürüst olması, ülke yasalarına uyması, adil ve tarafsız bir şekilde yargılaması ve duygularından çok aklını kullanması gerekirdi. Duygusal tepkiler veren biri  pozisyon tutamaz ve belirli bir durumda da adam kayırmaya başlar.

Vezir sadece adaleti dağıtmakla kalmadı aynı zamanda güçlerini maat (uyum ve denge) olarak bilinen evrensel kavramdan alan yasaları somutlaştırdı. Kanatlı tanrıça Ma’at da hakikat tüyüyle kişileştirildi. Vezir makamının sembolü bir zincirle taşınan bir Maât muskasıydı. Zor zamanlarda bile Mısır’daki herkesin en yüksek soyludan en düşük köylüye kadar yasaya eşit saygı gösterilmesini sağlamak için bir vezir Maat’ı koruyup sürdürmesi bekleniyordu.

Yeni Krallık’ın ünlü veziri, firavun Thutmose III ve oğlu Amenhotep II zamanlarında hizmet veren Rekhmira’dır. Vezir Rekhmira; makamının görevlerini, pozisyon için nasıl seçildiğini ve kişinin görevlerini yerine getirirken nasıl davranması gerektiğini anlatan Vezir Atama Yazıtları ya da (Rekhmira Yönetmeliği) metni ile bilinir.

Rekhmire hediyeleri alırken

Rekhmira’nın mezarının duvarlarına yazılan bu metin yaşam öyküsüne, Thutmose III tarafından nasıl konumlandırıldığını ve tüm vezirlerin makamında nasıl hizmet etmesi gerektiğini anlatıyor. Merhameti olan birinin vezirlik yapamayacağını söyler.

Başkalarına karşı yalancı tanık olanlar da dahil olmak üzere hükümlü suçluların boğulmasını, ellerini ve ayaklarını sabitleyerek, kafaları sepete koyup üstünü kapatıp nehre fırlatılması cezası verirdi. Mağdur, sepet aşağıdan yukarıya su ile doldurulduğunda suçluyu Nil’in dibine götürecek. Böylece isimlerini hafızadan silecek ve kimsenin onları hatırlaması veya adaklarını bırakması için hiçbir mezar olmayacağı ve sonraki yaşam için de bir umutları kalmayacağını anlatmıştır.

Mısır hukukunun ayrıntıları kabataslaktır. Kesin ve değişmeyen kanunlar yoktur. Zamandan zamana, kraldan krala değişiklikler göstermiştir. Bir kişi ihtiyaçlarının komşularınınkinden daha fazla olduğuna karar verdiğinde ve bir başkasını yaraladığında, kişi evrenin en temel yasasını çiğnemiş ve buna göre cezalandırılacaktır. Her yasayı çiğneyen herkes nehre atılmazdı. El, burun kesilmesine maruz kalmazdı. Bazı durumlarda hoşgörülü davranılırdı.

Vezir askeri ve kralın büyük bina projelerinden, muhtaçlara ve yukarıda bahsedilen diğer görevlere bakmaktan da sorumluydu. Ordunun generali nihayetinde krala karşı sorumluydu ancak pratikte, günlük operasyonlar veya seferler hakkında vezirine rapor verirdi. Vezir genellikle daha sonra astları atayan bir general seçti ancak bu şekilde seçilenlerin de eninde sonunda vezir tarafından onaylanması gerekiyordu.

Eski Mısır’ın piramitler ve tapınaklar gibi büyük anıtlarının hepsi vezir tarafından denetlenir ve birçok durumda doğrudan onlar tarafından planlanır ve inşa edilir. Imhotep, Kral Khufu’nun yeğeni ve veziriydi. Djoser’ın Step Piramidi’nin yapımını tasarladı ve kişisel olarak denetledi. Ayrıca Giza’daki Büyük Piramidi’ni planladı ve inşa etti.

Popüler düşüncenin aksine, Büyük Piramit köle emeği kullanılarak inşa edilmedi. Giza piramitleri ve ülkedeki diğer tüm tapınak ve anıtlar Mısırlıların gayretleriyle inşa edildi. Mısır’daki köleler ya suçlular, borçlarını (ya da borçluların akrabalarını) ödeyemeyenler ya da askeri seferlerde yakalananlardı. Büyük Piramit gibi bir anıt inşa etmek için gereken beceri kölelere emanet edilmeyecekti; madenlerde ve taş ocaklarında ya da diğer işler için kullanıldılar.

Ülkenin dört bir yanından Mısırlılar, Nil’in kıyılarına taşması ve tarlaları sular altında bıraktığı ilk su baskını ayları boyunca bir kralın anıtı üzerinde çalıştılar. Toplumsal yapı projelerinde çiftçiler istihdam etmiş ve aynı zamanda yetenekli sanatçılara, ressamlara ve duvarcılarla da çalışmıştır. Tüm bu işçilerin hemen gözetmenleri olacaktı ama sonuçta vezir Mısır krallarının büyük mezarlarını, tapınaklarını ve anıtlarını yaratan takımlardan sorumluydu.

Mısır tarihi boyunca kültüre önemli ve kalıcı katkılarda bulunan çok sayıda vezir vardır ancak bazıları kral kadar ünlü oldular. Yeni Krallık boyunca, bir vezir krala hizmet ederek kendisi için bir isim yaptı. Kraliyet ailesi için tasarlanan büyük anıtlar ve tapınaklar vezirin ve efendisinin ölümsüzlüğünü sağlamıştır.

Amenemhet I

En ünlü vezir, aynı zamanda tıbbi tedaviler yazan, mimari deha ve bilgin olan Imhotep‘ti. Daha sonra tıp tanrısı olarak tanrılaştırıldı ve günümüzde birçok kişi tarafından Yunanistan Hipokrat’ından çok önce yaşadığı ve yazdığı gerçek “tıbbın babası” olarak kabul edildi.

Hemiunu, Eski Dünyanın Yedi Harikası’nın son hali olan Büyük Piramit’ten sorumlu Khufu’nun yeğeniydi. Günümüzde mühendisler ve akademisyenler hala anıtın nasıl düzenlendiğini veya inşa edildiğini yeterince açıklayamıyor.

I. Ptahhotep, Eski Krallık döneminde V. Hanedanlık Kralı Djedkare Isesi yönetiminde vezir olarak görev yaptı. En çok Mısır edebiyatının önemli bir parçası olan Ptahhotep’in Talimatları adlı eseri ile bilinir.

Amenemhat, Mentuhotep IV döneminde vezirdi ve sonraları kral Amenemhat I olarak XII. Hanedanlığı’nın kurucusu olmuş ve Mısır kültürünün altın çağını başlatmıştır.

Ankhu, hükümeti istikrara kavuşturmaya yardımcı olan II. Ara Dönem’in ilk yıllarında XIII. Hanedan’ın kralları Khendjer ve Sobekhotep II’nin altında vezirdi. XIII. Hanedan’ın kralları genellikle XII. Hanedanlık’tan daha zayıf ve daha az etkiliydi. Ankhu ve oğulları (her ikisi de vezir) krallık başarısız olduğu zamanda Mısır’ı yönetti.

Aperel (Aperia), Amenhotep III ve oğlu-halefi Akhenaten altında görev yaptı. Amenhotep III’ün büyük bina projelerinden (ölüm tapınağı ve Memnon Dev Heykeli dahil) sorumluydu.

Khay,  II. Ramses’in veziriydi. Onu kendi oğullarının seviyesine yükselten firavunun favorisiydi. Vezir olarak Khay, herhangi bir resmi festivalde doğal olarak önemli bir rol oynayacaktı. Khay, kralı için başarılı şekilde halkla ilişkileri yönetmiştir.

Bu vezirler ve başarıları Mısır tarihi boyunca ülkeyi yöneten birçok erkeğin sadece küçük bir örneğidir. Bu makam, Roma tarafından ilhak edilmeden ve Roma İmparatorluğu’nun bir eyaleti olmadan Mısır’ı yöneten son Ptolemaic Hanedanlığı aracılığıyla zamanlarının en iyi adamları olarak kabul edilmeye devam etti. Ne yazık ki bu adamlardan bazıları zamanlarının baskılarına ve cazibelerine teslim oldular. Vezirler genellikle Yeni Krallık’ın sonuna doğru toplumun dengesini kaybettiği zamana ve takip eden çağlara doğru yozlaşmışlardı. Bununla birlikte, ülkenin tarihinin çoğu için vezir, sorumluluklarını ciddiye aldı ve görevlerini sadakatle yerine getirdi.

Vezir Mısır hükümetinin neredeyse her yönünü 3000 yıldan fazla sürdü ve bazen Ankhu örneğinde olduğu gibi, liderliğin doğrudan kontrolünü ele geçirdi ve kral olarak hüküm sürdü. Mısır’ın ünlü anıtları ve mezarları bu adamların hizmet ettiği hükümdarlarla tanımlansa da kralın vezirinin etkileyici yetenekleri ve becerileri olmadan var olmazlardı. Ya da en azından şu anki formunda değillerdi.

 

Loading

Kontrol ediniz...

Antik Mısır’da Rekhmire Yönetmeliği – TarihPedia

REKHMIRE Yönetmeliği Vezirlik makamı, vezir Rekhmire üzerine düzenlenen Yönetmelik, Rekhmire’nin Thebes’deki mezarında bulunan Yeni Krallık’a …

Translate »
Menü
 TarihPedia